.  

 


ברוכים הבאים לחנות האתר של  Ruha Porcelain

חשוב מאוד!


יש לקרוא מסמך זה בקפדנות.

ביצוע כל פעולה והזמנה באתר זה מהווה הסכמה מלאה לכל התנאים הכלולים בו.
צוות Ruha Porcelain מאחלים לכם חווית קנייה מהנה ומוצלחת.
נשמח לעמוד לרשותכם.

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

  1. Ruha Porcelain - עוסק מורשה 057868739 .
  2. האתר - אתר האינטרנט  www.ruhaporcelain.com
  3. המוצרים - המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
  4. יום אספקת הסחורה - היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.
  5. כתובת למשלוח דואר - הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.
  6. המועד המבוקש לאספקת הסחורה - המועד נקבע לפי צורת השילוח, אשר נבחרה ע"י הלקוח.
  7. יום ביצוע ההזמנה - היום בו בוצע תשלום באמצעות אפליקצייה להעברת כספים :"BIT" או בתשלום מזומן ביום האספקה.
  8. ימי עסקים הינם ימי חול - ראשון עד שישי - ואינם כוללים את ימי שבת, ערבי חג, חול המועד וימי זיכרון.
  9. בעל האחריות הינו נותן השירות.
  10. הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים. 


כללי 

האתר משמש הן לקבלת הזמנות מלקוחות עסקיים והן לרכישת מוצרים על ידי לקוחות מזדמנים. תקנון זה מתייחס לרכישת מוצרים על ידי לקוחות מזדמנים.

הוראות תקנון זה חלות על עסקאות רכישה המבוצעות על ידי רוכש שהינו: צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמא 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). 

כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה , רשאי לבצע פעולות רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה. (להלן: "הרוכש").

כל המבצע פעולת רכישה באתר החברה, מצהיר בעצם ביצועה ,כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר החברה, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם,
מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

לבירורים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון 0525512408 או במייל ruhamoas@gmail.com
כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים לרכישה במחיר הנקוב.

פעולת רכישת המוצרים נעשית באמצעות אתר האינטרנט של החברה וקשר טלפוני עם נציג מכירות בטלפון 0525512408 או במייל ruhamoas@gmail.com

לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות ו/או דרכים אחרות להשגת פרטי הרוכש.

החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה ולהגביל כמות המוצרים לרוכש אחד.

אם יתברר, כי מוצר מסויים חסר במלאי של החברה, חברתנו תוכל להציע לכם מוצר חילופי קרוב עד כמה שאפשר בתכונותיו למוצר המוזמן.
במידה ולא תרצו את המוצר החלופי שהוצע לכם, תוכלו לבטל את ההזמנה, ללא כל התחייבות.
במידה ותרצו את המוצר החלופי שהוצע לכם, תעדכנו אותנו בהזמנה חוזרת באתר או בטלפון של החברה.
העדכונים יבוצעו באמצעות הדואר האלקטרוני של אתר החברה או באמצעות מספר הטלפון כפי שמופיע באתר החברה.

כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר החברה וניתנת לגביהם אחריות, מלווים בתעודת אחריות מטעם נותן השירות (להלן: "בעל האחריות").

החברה רשאית לספק לרוכש חלק מן המוצרים או כולם באמצעות גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם.
החברה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

הרוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר החברה ללא הגבלה, אלא אם צויין אחרת.

בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים, לרבות שם וכתובת . 
החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות להתקשרות ומסירת פרטי הרוכש כולם או חלקם. החברה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע פעולת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא, כי החברה שולחת את המוצר לכתובת הרוכש בישראל ו/או מחוץ לישראל, בהתאם לפרטים שמופיעים בטופס ההזמנה. 
לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בענין זה במידה והחברה תודיע לרוכש, כי אינה יכולה לספק לכתובת שדרש הרוכש, והחברה תשיב לו את הסכום ששילם (אם שילם) בגין פעולת הרכישה. 

אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, אלא אם נקבע אחרת.

פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו את החברה בלבד ולא יועברו על ידה לגורם אחר.הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

חיוב הרוכש בגין ההזמנה תבוצע באמצעות אפליקציית העברת כספים - BIT או בתשלום במזומן במועד האספקה. 

מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר החברה חלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

ביטול עסקת רכישה

זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים:

כאשר העיסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי החברה בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

תוצאות ביטול העיסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.

יודגש ,כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני החברה, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר החברה או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות החוק רשאית החברה לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה' לחוק.

כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית החברה לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

תנאים נוספים

החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או לגרוע מהוראותיו של תקנון זה. כל עיסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר החברה.

כל המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח.

פירוט תעריפי דמי המשלוח ניתן למצוא באתר החברה. 

תמונות המוצרים המוצגים באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים, ו/או ישפיעו על מחירי המוצרים, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העיסקה, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

אם תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

אם יתברר לחברה, כי היא אינה יכולה במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או הכתובת למשלוח ההזמנה כפי שצויין בטופס ההזמנה ו/או אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש/הכתובת למשלוח ההזמנה כפי שצויין בטופס ההזמנה, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

בוטלה העיסקה על פי הסעיפים שלעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם, אם שילם, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העיסקה.

כל מוצר יסופק ללקוח באמצעות חברת שליחויות או איסוף עצמי מבית העסק, בתיאום מראש.

בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך באזור החברה,הסמכות לשיפוט ייחודית ובלעדית.

כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנשלחה.
logo Web Design